Dret administratiu

El dret administratiu és el conjunt de normes jurídiques que regulen l’organització, el funcionament i les atribucions de l’Administració pública en les seves relacions amb els particulars i amb altres administracions públiques.

En aquesta àrea li oferim assessorament legal en:

  • Recursos administratius en matèria de sancions (de trànsit, fiscals, urbanístiques…).
  • Interposició de recursos (reposició, alçada, revisió...).
  • Reclamacions i procediments en via administrativa.
  • Procediment contenciós administratiu.
  • Dret urbanístic. Expropiació forçosa.
  • Personació davant qualsevol administració.
  • Reclamació d’indemnitzacions per danys produïts per l’activitat o la inactivitat de l’Administració (lesions o danys per mal estat de la via pública, per errors mèdics en la Seguretat Social).
  • Etc.