Dret successions

És la branca del dret encarregada de regular el fet successori; és a dir, les qüestions que afecten el patrimoni d’una persona quan aquesta mor.

Dins d’aquesta branca treballem les qüestions següents:

  • Preparació de testaments i disposicions successòries (heretaments, pactes successoris).
  • Repartiment de béns en vida.
  • Tramitació d’herències amb testament o sense.
  • Reclamació de llegítimes i de drets hereditaris.
  • Fiscalitat successòria i testament vital.
  • Etc.